Wiejska Zadyma zaprasza na PREMIRĘ niepowtarzalnej kiełbasy PISTACJOWE SZALEŃSTWO dziś (17.03) od 12:00 do jutra (18.03) do 23:59 z okazji premiery specjalna cena 29,99 zł za 0,40 kg. !!
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka Cookies

I Informacje wstępne

Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec, NIP: 8992714740, udostępniając swoim Klientom rozwiązania pozwalające na skorzystanie z możliwości poznania oferty i zakupu produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego Wiejska Zadyma, w niniejszym dokumencie opisuje zasady ochrony danych osobowych Klienta oraz prawa Klienta związane z przetwarzaniem tych danych.

Niniejszy dokument zawiera również zasady wykorzystania internetowych plików Cookies, które z jednej strony są niezbędne do korzystania przez Klienta z możliwości dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym a z drugiej zapamiętują pewien zakres operacji oraz informacji przekazywanych przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego, które to informacje nie są danymi osobowymi.

Dane osobowe Klienta w ramach Sklepu Internetowego są przetwarzane przez Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego zostały dokładnie opisane w Regulaminie, do którego niniejsza Polityka prywatności stanowi uzupełnienie jako dokument opisujący zabezpieczenia oraz sposób postępowania z danymi osobowymi Klienta.

Polityka prywatności została stworzona w oparciu o wymagania zgodne z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Jej celem jest zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, poufności i ochrony danych osobowych Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego.

II Główne zasady przetwarzania danych osobowych

W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego Wiejska Zadyma przez Klienta, jego dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne dla wykonania operacji w Sklepie Internetowym związanych z wprowadzaniem danych osobowych w celu poznania oferty lub też dokonania zakupu i sfinalizowania płatności a także wskazania sposobu i adresu dostawy.

W trakcie korzystania przez Klienta ze sklepu firmowego, w tym również przeglądania treści na stronie Internetowej, wykorzystywane są pliki Cookies. W niniejszym dokumencie zostało zdefiniowane to, czym one są, jakie jest ich działanie, jakiego rodzaju pliki Cookies wykorzystuje Sklep Internetowy Wiejska Zadyma.

 1. Pliki cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które wysyła serwer i które są zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie) Klienta. Pliki Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak, aby była czytelna i dopasowana do preferencji Klienta. Sklep Internetowy Wiejska Zadyma może uzyskać do nich dostęp. Pliki Cookies nie służą przetwarzaniu danych osobowych, ze względu na to, że mają dostęp wyłącznie do informacji, które nie pozwalają zidentyfikować Klienta. Dlatego korzystanie ze strony Sklepu Internetowego nie jest równoznaczne z ujawnieniem danych osobowych Klienta. Dokładnie jest to opisanie w części Polityki odnoszącej się do Polityki Cookies. Za każdym razem, gdy Cookies będą mogły uzyskać dostęp do danych osobowych, Klient jest o tym informowany poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu.
 2. Czasowe zapisanie danych oferty umożliwiające Klientowi powrót do wprowadzonych danych w zakresie zakupów (zgodnie z Regulaminem Sklepu jest to czas 7 dni).

III Informacje na temat przetwarzania danych

Administratorem danych osobowych Klienta podawanych przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego jest Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec.

Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec staje się również Administratorem danych Klienta podawanych w ramach dobrowolnych zgód związanych z marketingiem usług własnych, w tym przede wszystkim informacji o dostępnych produktach, promocjach i nowościach.

Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi kurierskie, transportu i doręczania zamówień a także w zakresie obsługi wybranego sposobu płatności. Wymienione wcześniej podmioty w zakresie świadczonych usług posługują się własnymi Regulaminami oraz zasadami przetwarzania danych, które Klient akceptuje przy wyborze sposobu dostawy lub sposobu płatności za zamówienie.

IV Kontakt dotyczący danych osobowych

W zakresie dotyczącym danych osobowych i w celu wykonywania przez Klienta uprawnień wynikających z ochrony danych osobowych Klient może kontaktować się z Administratorem danych osobowych, którym jest Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec.  Kontakt jest możliwy pod podanym wcześniej adresem a także mailowo: daneosobowe@wiejskazadyma.pl  

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Klienta w oparciu o jedną z wymienionych poniżej podstaw prawnych:

 1. Przeglądanie oferty Sklepu Internetowego, dokonywanie zamówień poprzez umieszczanie poszczególnych produktów w koszyku klienta, wybór sposobu dostawy, wybór sposobu płatności, korespondencja w zakresie szczegółów zamówienia i ewentualnych reklamacji.

Przetwarzanie danych dokonuje się na podstawie art. 6 ust 1 lit a i b RODO i dotyczy danych, które nie są obowiązkowe, ale są konieczne do obsługi i realizacji składanego zamówienia w oparciu o wybór dokonany przez Klienta. Dane podane w tym procesie są wykorzystywane wyłączne zgodnie ze złożonym żądaniem mającym na celu zrealizowanie zamówionej usługi w postaci zakupu produktów udostępnionych w Sklepie Internetowym na podstawie dokonanych wyborów Klienta.

 1. Wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta, jeżeli taki obowiązek nakładają na niego obowiązujące przepisy prawa. Jest tak wtedy, gdy Klient jest proszony o podanie danych osobowych w celu zrealizowania obowiązków, jakie nakładają na Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec przepisy prawa i oparty na nich Regulamin, do którego odnosi się niniejsza Polityka prywatności.

 1. Prawnie uzasadniony interes Administratora.

Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi w razie zaistnienia takiej sytuacji.

 1. Cele związane z prowadzeniem marketingu bezpośredniego i usług własnych Administratora realizowane są, jeżeli Klient wyrazi  zgodę na przetwarzanie danych w tym celu. Cel ten może być realizowany wyłącznie, jeżeli Klient zaznaczy wyraźną zgodę na takie działania Administratora względem niego. Cel przetwarzania wynika z art. 6 ust.1 lit f RODO.

V Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie przez Klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Ich niepodanie będzie się jednak wiązało z brakiem możliwości skutecznego zrealizowania zamówienia oraz dostarczenia w miejsce wskazane przez Klienta.

VI Rodzaje danych, które będą przetwarzane w ramach świadczonych usług

 1. Dane Klienta (Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres miejsca dostawy, numer telefonu, adres email, numer konta bankowego przy płatności przelewem za złożone zamówienie)
 2. Dane innych osób (dane osoby odbierającej zamówienie innej niż Klient składający zamówienie)

VII Odbiorcy danych

Dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione osobom trzecim, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, będzie to uzasadnione przepisami prawa lub będzie niezbędne w celu świadczenia i realizacji obowiązków związanych świadczonymi usługami. W zakresie niezbędnym i wymaganym przepisami prawa zostaną wtedy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Po przekierowaniu na stronę serwisu Blue Media Sp. z o.o., dane Klienta podającego informacje związane z przeprowadzeniem transakcji płatniczej podlegają regulacjom i regulaminom stosowanym przez ten podmiot.

W zakresie korzystania z komunikatora udostępnionego na stronie internetowej niezależnie od przetwarzania danych przez Administratora,  zastosowanie mają warunki korzystania Smartsupp dostępne pod linkiem Dostawa zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub innego dostępnego dostawcy oraz dokonanie płatności za zamówienie wiąże się z udostępnieniem i przetwarzaniem danych Klienta na podstawie Regulaminów i zasad przetwarzania danych osobowych stosowanych przez te podmioty.

VIII Przechowywanie danych

Dane osobowe Klienta będą przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamówień Klienta oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawieranych umów oraz składanych reklamacji.

IX Prawa Klienta

Klientowi przysługuje prawo do:

 1. Dostępu do treści jego danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 2. Przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim jego dane są przetwarzane w celu składania zamówień w Sklepie Internetowym i nabywania wybranych towarów lub na podstawie zgody. Przekazane dane osobowe Klient może przesłać innemu administratorowi danych.
 3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a w szczególności wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 4. Wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem danych korzystając z danych kontaktowych umieszczonych w punkcie: Kontakt dotyczący danych osobowych.

Klient może skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza ww. przepisy.

Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Polityka Cookies

Polityka Cookies dotyczy głównych zasad związanych ze stosowaniem plików Cookies w Sklepie Internetowym Wiejska Zadyma udostępnianym Klientom. Podstawą przyjmowania od Klientów zgody na wykorzystanie plików Cookies są przepisy Prawa telekomunikacyjnego.

Pliki Cookies są krótkimi informacjami tekstowymi wysyłanymi przez serwer, na którym zaimplementowany jest sklep internetowy i zapisywane na urządzeniu Klienta, z którego korzysta on wchodząc na stronę Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy wiejska zadyma może uzyskiwać dostęp do tych plików. Dokładny sposób funkcjonowania plików Cookies jest opisany np. pod linkiem  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

Rola plików Cookies to umożliwienie lepszego spełnienia oczekiwań Klienta, wyświetlenia najbardziej dopasowanej oferty oraz umożliwienie powrotu do wprowadzanych danych na stronie Sklepu Internetowego dzięki możliwości rozpoznania urządzenia końcowego, z którego korzysta Klient.

Pliki Cookies nie służą identyfikacji Klienta, ale ułatwieniu mu poruszania się w sieci, dostępu do dopasowanych propozycji i powrotu do raz rozpoczętych aktywności (np. wprowadzenie danych w celu poznania ofert). Pliki Cookies mogą być wykorzystane do dostosowania zawartości strony do preferencji Klienta, realizacji kampanii reklamowych a także zintegrowania Sklepu Internetowego z portalami społecznościowymi.

Zgodnie z powszechnie obowiązująca praktyką Serwery, na których umieszczony jest Sklep Internetowy Wiejska Zadyma przechowują informacje z danymi technicznymi, które są zawarte w zapytaniach http do serwerów, w tym między innymi:

 1. Czas nadejścia zapytań i czas udzielenia odpowiedzi
 2. Publiczne adresy IP, z których są przeglądane treści ze Sklepu Internetowego
 3. Adres URL wcześniej odwiedzonej strony, jeżeli wejście na stronę nastąpiło na skutek przekierowania ze strony www
 4. Informacje o błędach, jeżeli wystąpiły przy realizacji transakcji http
 5. Informacje na temat przeglądarki Klienta

Sklep Internetowy Wiejska Zadyma wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

 1. Pliki sesyjne – wykorzystywane w urządzeniu końcowym Klienta do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki.
 2. Pliki stałe – przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta przez czas oznaczony w ustawionych dla plików Cookies parametrach albo do czasu, kiedy Klient nie usunie ich ręcznie z urządzenia.

W funkcjonowaniu Sklepu wykorzystywane będą obecne na stronie www skrypty analityczne Google i tworzone na ich podstawie statystyki analityczne w zakresie wieku, lokalizacji i zainteresowań osób korzystających ze strony www.

Klient korzystając ze Sklepu Internetowego może wybrać ustawienia plików Cookies. Wiąże się to z koniecznością akceptacji plików, które są niezbędne do świadczenia usług, możliwością włączenia lub wyłączenia plików, które umożliwiają przedstawianie korzystającemu treści marketingowych. Korzystający ze Sklepu Internetowego może dokonać ustawienia poprzez włączenie lub wyłączenie plików analitycznych, marketingowych, wydajnościowych lub funkcjonalnych, dotyczących mediów społecznościowych.

Usunięcie przez Klienta plików Cookies z pamięci przeglądarki albo oznaczenie braku zgody na ich wykorzystywanie może spowodować ograniczenie lub utratę możliwości korzystania z niektórych funkcji Sklepu Internetowego.

Dokładne informacje o tym, jak obsługiwać pliki Cookies oraz jakie wiążą się z tym możliwości są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej używanej przez Klienta.

Klient może udzielić zgody lub odmówić udzielenia zgody na wykorzystanie plików Cookies przez ustawienia przeglądarki internetowej. W zależności od rodzaju wykorzystywanej przeglądarki istnieje również możliwość wprowadzenia ograniczeń, co do plików Cookies wykorzystywanych przez pewne określone rodzaje stron internetowych, blokowanie określonych plików Cookies. Akceptacja plików Cookies przez Klienta jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie zgodnie z regulacjami prawa polskiego.

W razie zmiany postanowień dotyczących plików Cookies, odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone do niniejszego dokumentu.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2024 r. i zastępuje do tego dnia funkcjonującą Politykę Prywatności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl