Wiejska Zadyma zaprasza na PREMIRĘ niepowtarzalnej kiełbasy PISTACJOWE SZALEŃSTWO dziś (17.03) od 12:00 do jutra (18.03) do 23:59 z okazji premiery specjalna cena 29,99 zł za 0,40 kg. !!
Regulamin

Regulamin korzystania ze Sklepu Internetowego Wiejska Zadyma

Część I. Regulacje wstępne

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wiejska Zadyma określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną i został wydany w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin jest udostępniany Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej, na której udostępniany jest Sklep Internetowy w formie, która umożliwia jego pobranie i/lub utrwalenie w formie pliku elektronicznego a także wydrukowanie.

 

Część II. Przedmiot regulacji Regulaminu        

Niniejszy Regulamin określa:

 1. Rodzaje oraz zakres świadczonych usług przez Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma Prądzew 85A, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740.
 2. Wymagania techniczne i sprzętowe dla Klienta, który dokonuje zakupów i składa zamówienia w Sklepie.
 3. Warunki zawierania oraz rozwiązywania umów sprzedaży, płatności i dostawy.
 4. Zasady udzielania pomocy, rozwiązywania problemów technicznych oraz udzielania informacji przez Sklep Internetowy.
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze sprzedażą prowadzoną za pośrednictwem Sklepu Internetowego na podstawie niniejszego Regulaminu.

Część III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

§ 1. Rozpoczęcie korzystania.

 1. Klient przed rozpoczęciem korzystania z możliwości dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Wiejska Zadyma jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami Regulaminu. Klient potwierdza swoją akceptację postanowień Regulaminu odznaczeniem obowiązkowego check-boxa zawierającego stosowne oświadczenie. Dla Klienta niezarejestrowanego przeglądanie ofert na stronie Sklepu Internetowego jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest w tym wypadku dokonywana przy składaniu zamówienia.
 2. Rozpoczęcie korzystania z Usług regulowanych niniejszym Regulaminem oznacza zapoznanie się przez Klienta z jego treścią, zrozumienie jego zapisów oraz pełną akceptację postanowień Regulaminu.
 3. Każdy Klient ma obowiązek przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Na podstawie Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740 informuje, iż korzystając ze Sklepu Internetowego Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 5. Ponadto na podstawie Ustawy powołanej w punkcie powyżej Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma informuje również, iż nie są dostępne takie zabezpieczenia systemów teleinformatycznych, które będą całkowicie odporne na bezprawną ingerencję osób trzecich, mimo odpowiedniego zabezpieczania danych podawanych przez Klientów przy korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie z niego wiąże się z ryzykiem uzyskania przez osoby trzecie nieuprawnionego dostępu do tych danych, a w dalszej kolejności bezprawnego ich wykorzystania przez te osoby, w tym w celu wysyłania niezamówionej informacji handlowej lub instalowania na urządzeniach Klientów niedozwolonego oprogramowania szkodliwie ingerującego w pracę oprogramowania wcześniej zainstalowanego, bądź wykorzystywanego do nieuprawnionego naruszania prywatności.

 

§ 2 Wymagania sprzętowe.

 

 1. Prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia następujących minimalnych wymagań sprzętowych, programowych i ustawień:
       a. Przeglądarka: Internet Explorer w wersji, co najmniej 11, Google Chrome 4 – 17 i wyższa, FireFox 3.5, Safari 5.1, Opera 12.1 lub w wersjach wyższych. 
Dla przeglądarek mobilnych Chrome for Android 107, Safari on IOS 5.1, Samsung Internet 6.4,Opera Mobile 12.1, Android Browser 4.3, FireFox for Android 106 lub wersje wyższe.

       b. Włączona obsługa Cookies i JavaScript

 

 1. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych powyżej, Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma nie gwarantuje prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

        Dane przesyłane ze strony Sklepu Internetowego są chronione poprzez zastosowanie bezpiecznego protokołu Shoper SSL.

 1. Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma zapewnia korzystanie przez Klienta z zakupów w Sklepie Internetowym w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się świadczoną usługę a także w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację stron usługi polegającej na korzystaniu ze Sklepu Internetowego.

 

§ 3 Słownik pojęć.

 

Definicje sformułowań użytych w Regulaminie rozumiane są następująco:

 

 1. Administrator Danych Osobowych Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85a, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740 - w zakresie danych przetwarzanych w ramach funkcjonowania Sklepu Internetowego Wiejska Zadyma;
 2. Cookies – są to pliki tekstowe zachowane przez przeglądarkę, z której korzysta Klient, na twardym dysku komputera, które mogą być wykorzystywane przez Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740 w celu rozpoznawania Klienta oraz dostosowania do niego wyświetlanych treści. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały dokładnie określone w Polityce Prywatności;
 3. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu RODO;
 4. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r.w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych). W przypadku sklepu internetowego dotyczyć będzie treści zabronionych prawem lub naruszających dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich.
 5. Instytucja płatnicza - Blue Media Sp. z o.o., z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, wpisana pod numerem KRS 0000320590 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 5851351185, krajowa instytucja płatnicza, świadcząca usługę płatniczą, w tym, jako agent rozliczeniowy;
 6. Funkcje Sklepu – funkcjonalności udostępniane dla Klientów przez Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85a, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740 zgodnie treścią Regulaminu, dające możliwość prezentacji zakresu i opcji zakupu proponowanych produktów, ich składu, specyfikacji wagowej, dostępności towaru, sposobu dostawy;
 7. Kupujący/Klient – to osoba fizyczna, osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub inny podmiot korzystający z usług Sklepu Internetowego w zakresie przewidzianym w Regulaminie, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, przy czym osoba fizyczna oraz osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą posiadają status konsumenta w przypadkach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa;
 8. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2022, poz.1360);
 9. Polityka prywatności – zasady ochrony danych osobowych i prywatności Klientów Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85a, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740;
 10. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1954 z późn. zm.);
 11. Sklep/Sklep Internetowy - Sklep Internetowy Wiejska Zadyma udostępniany i należący do Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma; Prądzew 85a, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740, który jest jednocześnie systemem teleinformatycznym w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo telekomunikacyjne, udostępniony pod adresem https://wiejskazadyma.pl, w ramach którego Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, oferuje swoje produkty w zakresie określonym niniejszym Regulaminem;
 12. Sprzedający - Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85a, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740;
 13. Treści – zdjęcia, opisy, grafiki, multimedia (opisy produktów i ich prezentacja, nazwy oraz informacje o pochodzeniu i przeznaczeniu produktów, wpisy, sugestie wykorzystania produktów, informacje o ich składzie i właściwościach, opisy i komentarze, utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wizerunki osób lub inne) udostępniane na stronie Sklepu Internetowego;
 14. Usługa lub Usługi – usługa/usługi świadczona/e przez Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85a, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740 drogą elektroniczną, której/których zakres określony jest w Części IV Regulaminu;
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 143 z pózn.zm.),
 16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z późn. zm.),
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z pozn. zm),
 18. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Część IV. Oświadczenia

 

 1. Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma w ramach prowadzonej działalności gospodarczej udostępnia Klientom Sklep Internetowy.
 2. Na stronie Sklepu Internetowego Sprzedający udostępnia dla Klienta treść klauzuli informacyjnej związanej z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz dokonywania zakupów. Klauzula jest również dostępna do pobrania w formacie pdf.
 3. Polityka prywatności, w której opisane są zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych została również udostępniona na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Przed podjęciem decyzji o zakupie wybranych produktów Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma umożliwi Klientowi zapoznanie się ze składem każdego produktu oraz przekaże informacje o miejscu gdzie udostępnione są dane zawierające wykaz składników mogących wywoływać reakcje alergiczne u osób spożywających nabywane produkty.

 

Część V. Rodzaje i zakres świadczonych Usług.

 

Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma jako operator Sklepu Internetowego, świadczy drogą elektroniczną wymienione niżej Usługi:

 1. Przeglądanie udostępnionych na stronie produktów oraz informacji o ich specyfikacji i cenach.
 2. Umożliwienie dokonania wyboru preferowanych produktów, ich ilości z określoną datą trwałości zgodnie z potrzebami Klienta
 3. Przeliczanie wartości i ilości zamówionych towarów w ramach opcji zawartości Koszyka Klienta.
 4. Wybór z dostępnych opcji płatności za zamówienie z wykorzystaniem wybranych i zdefiniowanych instytucji płatniczych lub przelewu tradycyjnego.
 5. Wybór sposobu dostawy zamówienia – termin oraz typ przewoźnika z uwzględnieniem obowiązujących dni wysyłki towarów oraz warunków dostawy określonych przez Sklep.
 6. Wybór opcji dodatkowych: wersja prezent, opakowanie specjalne, dostawa ekspresowa lub inne, jeżeli zostaną udostępnione w ramach Sklepu Internetowego.
 7. Możliwość zakupu bez rejestracji lub założenia Konta Klienta, dla którego zasady opisane są w dalszej części Regulaminu.
 8. Możliwość korzystania z bonów rabatowych lub akcji marketingowych jeżeli zostaną one przygotowane i udostępnione przez Sprzedającego a także zapisania się na newsletter, który pozwala otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

 

Część VI. Zawarcie i rozwiązanie umowy o korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

 1. Umowa o korzystanie ze Sklepu Internetowego zostaje zawarta po akceptacji Regulaminu przez Klienta, poprzez zaznaczenie w formularzu internetowym Sklepu pola akceptacji Regulaminu. Przed akceptacją Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z jego treścią.
 2. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie ze Sklepu Internetowego.
 3. Dla Klientów niezarejestrowanych rozwiązanie umowy o korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywa się poprzez zerwanie połączenia ze stroną internetową ze skutkiem natychmiastowym, czyli bez zachowania terminu wypowiedzenia. W przypadku Klienta posiadającego zarejestrowane Konto Klienta do zakończenia umowy wystarczającego jest samodzielne jego usunięcie poprzez wykorzystanie opcji „Usuń konto” dostępnej po zalogowaniu na Konto Klienta.

 

Część VII. Korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

 1. Korzystanie z rozwiązań Sklepu Internetowego jest dla Klientów nieodpłatne.
 2. Powyższe nie dotyczy zobowiązań wynikających z konieczności zapłaty za złożone zamówienia oraz koszty dostawy produktów. Klient ponosi we własnym zakresie również koszty połączeń telefonicznych lub internetowych na podstawie umów zawartych z innymi podmiotami zgodnie z cennikiem obsługującego go operatora telekomunikacyjnego.
 3. Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma umożliwia korzystanie z Sklepu Internetowego przez wszystkie dni w tygodniu, całodobowo. Przerwy związane z wprowadzeniem aktualizacji rozwiązań informatycznych lub dostępnego asortymentu mogą trwać każdorazowo nie dłużej niż 2 godziny. Na 3 dni wcześniej o przerwie Klienci zostaną poinformowani stosownym komunikatem na stronie Sklepu. Wyjątek mogą stanowić przerwy związane z konserwacją, przerwy techniczne lub przerwy w działaniu Sklepu Internetowego ze względu na sytuacje nadzwyczajne lub awarie niezależne Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma.
 4. Jeżeli korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego będzie wymagało podania danych osobowych, Klienci będą poproszeni o złożenie oświadczeń wymaganych przez przepisy RODO oraz inne przepisy mające zastosowanie do ochrony danych osobowych i zapoznanie się ze stosowną klauzulą informacyjną. Złożenie oświadczenia dokonuje się w trybie zaznaczenia przez Klienta pola opisanego jako pole złożenia oświadczenia o danej treści
 5. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie jako Klient jednorazowy a także, jako Klient zarejestrowany, przy czym dostęp do niektórych funkcji Sklepu Internetowego może być w przyszłości zależny od wcześniejszej rejestracji.
 6. Dane podane przez Klienta niezarejestrowanego, który nie składa zamówienia są zapamiętywane przez Sklep w granicach dopuszczanych przez Ustawę o świadczeniu usług droga elektroniczną z uwzględnieniem zasad przetwarzania danych uregulowanych w Polityce Prywatności.
 7. Zapamiętanie danych polega w szczególności na tym, że dane wprowadzone przez Klienta dotyczące wybranych produktów wprowadzonych do koszyka zakupów pomimo opuszczenia strony przez Klienta niezarejestrowanego – zostają zapamiętane na czas 7 dni. W tym czasie Klient może do nich wrócić – dzieje się to automatycznie po wejściu do Sklepu Internetowego. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania ze Sklepu poprzez zerwanie połączenia ze strona internetową https://wiejskazadyma.pl
 8. Dla Klientów zarejestrowanych Sprzedający może uruchomić opcję powiadamiania mailowego o pozostawieniu niedokończonych zakupów w koszyku.

 

Część VIII. Dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym.

 

 1. Klienci dokonują zakupów w Sklepie Internetowym Wiejska Zadyma, w sposób opisany poniżej.
 2. Sklep Internetowy Wiejska Zadyma został wyposażony w rozwiązania informatyczne, pozwalające Klientowi wybrać interesujące go produkty w preferowanej ilości, przy czym zakupy mogą być dokonywane w proponowanych jednostkach wagowych dla wybranego produktu lub w jego sztukach, które można wybrać przez dodanie produktu do koszyka. Górną granicą zamówienia jest ilość produktu dostępnego w Sklepie Internetowym. Klient przez złożenie zamówienia i dokonanie płatności potwierdza zawarcie umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie. Ze względu na specyfikę sprzedaży towary opisane na stronie Sklepu Internetowego będą dostępne do zakupu jako określona całość z podaniem ceny i wagi dla konkretnej sztuki towaru.
 3. Sklep zastrzega możliwość udostępniania produktów z możliwością zakupu w częściach lub na wagę.
 4. Klient dokonuje zakupów wybierając rodzaj towaru oraz jego ilość i zatwierdzając wybór przyciskiem „Dodaj do koszyka”.
 5. Po potwierdzeniu zamówienia przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient otrzymuje jego potwierdzenie wysłane na adres mailowy.
 6. Klient w trakcie wyboru towarów ma dostęp do zawartości koszyka, w której może dodawać, usuwać wybrane towary, zmieniać ich ilość lub wagę wybranych opakowań. Każda z modyfikacji wymaga zatwierdzenia przyciskiem „Przelicz”.
 7. Klient nie poniesie kosztów dostawy przy zamówieniach powyżej kwoty podanej na stronie internetowej, jako uprawniająca do darmowej dostawy.
 8. Dostawy zamówionych towarów odbywają się w specjalnych opakowaniach i warunkach termicznych z wykorzystaniem suchego lodu lub żelowych wkładów chłodzących. Zamówienia są realizowane w wybranych dniach tygodnia wskazanych na Stronie Internetowej. Przy składaniu zamówienia i dokonywaniu wyboru towarów Klient widzi informację o tym, jaki jest czas dostawy zamówienia.
 9. Sklep realizuje zamówienia z wykorzystaniem usług firm kurierskich, z zastosowaniem do tego opakowań termicznych zapewniających odpowiednie przechowanie w trakcie realizacji zamówienia. Nazwy firm kurierskich realizujących zamówienia są dostępne na Stronie Sklepu Internetowego. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firm kurierskich, za pomocą których realizowane są zamówienia.
 10. Zamówienia realizowane są na terenie całej Polski.
 11. W przypadku nieodebrania zamówienia przez Klienta w terminie awizowanym jako dzień doręczenia przesyłki, klient jeżeli warunki świadczenia usług na to pozwalają, może odebrać przesyłkę w innym czasie jednak w tym samym dniu. Ze względu na konieczne warunki transportu oraz specyfikę towaru nieodebrana w dniu dostawy przesyłka wróci do Sprzedającego.
 12. Błędne podanie adresu dostawy przez zamawiającego i brak możliwości skutecznego doręczenia zamówienia w dniu awizowania z tego powodu będzie miało taki sam skutek jak sytuacja opisana w punkcie 11 niniejszej części VIII Regulaminu.
 13. W sytuacjach opisanych w punkcie 11 i 12 części VIII Regulaminu cena zapłacona Sprzedającemu przy składaniu zamówienia pozostaje należna Sprzedającemu.

 

Część IX. Płatności.

 

 1. Klient po wyborze produktów do zamówienia naciskając przycisk „Podsumowanie”” przechodzi do części pozwalającej na sfinalizowanie zamówienia.
 2. Na tym etapie Klient zobaczy podsumowanie swoich zakupów, ma możliwość zastosowania kuponu rabatowego, jeżeli taki posiada. Na tym etapie również Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy zamówienia. Może również uzgodnić lub podać dodatkowe informacje związane z samą realizacją zamówienia.
 3. Klient opłaca zamówienie z góry w sposób wybrany przez siebie spośród możliwych przewidzianych przez Sklep Internetowy. Zamówienie może zostać opłacone:

               a. poprzez płatności elektroniczne (e-przelew, karta kredytowa, BLIK), obsługiwane przez Blue Media Sp. z o.o.

               b. poprzez przelew tradycyjny, przy czym Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym

 

Część X. Obowiązki informacyjne i dokumenty związane z umową.

 

 1. Warunki umowy, w tym jej przedmiot oraz rodzaj składanego zamówienia ilustrują każdorazowo szczegóły składanego zamówienia. Zasady zawierania umów określa niniejszy Regulamin.
 2. Przy potwierdzeniu zamówienia na adres mailowy Klienta wysyłana jest informacja o szczegółach zamówienia oraz informacje o uprawnieniach klienta dotyczących zawieranej umowy.

 

Część XI. Odstąpienie od umowy.

 

Klient nie może odstąpić od umowy zawartej w trybie określonym w niniejszym Regulaminie, ze względu na to, że zamawiane towary należą do grupy, dla której prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone na podstawie art. 38 pkt 3,4 i 5 Ustawy o prawach konsumenta. Do tych umów należą:

 1. takie, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb,
 2. umowy, których przedmiotem jest towar szybko ulegający zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do spożycia,
 3. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

Część XII. Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów i osób wskazanych, jako odbiorcy zamówień jest Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i osób wskazanych, jako odbiorcy zamówień na podstawie RODO zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Administrator zapewnia Klientom oraz osobom, których danych to dotyczy, możliwość dostępu do danych osobowych i poprawiania ich oraz wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych, a także wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych lub w celu udostępnienia danych innemu administratorowi, zgodnie z przepisami prawa. Klient powyższe wymienione wnioski może kierować pisemnie lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie żądania na adres mail lub na adres korespondencyjny Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma Prądzew 85a, 97-438 Rusiec, mail: daneosobowe@wiejskazadyma.pl. W zakresie przetwarzania danych osobowych przy realizacji płatności elektronicznych zastosowanie znajdą regulacje i regulaminy stosowane przez Blue Media Sp. z o.o. - operatora płatności. Dla realizacji zamówień i dostarczania towaru zastosowanie mają regulacje własne firm kurierskich, które regulują usługę.

 

Część XIII Przeciwdziałanie nielegalnym treściom

 

 1. W ramach działalności Sklepu udostępniane są usługi pośrednie w rozumieniu DSA. Takimi usługami są funkcjonalności dotyczące opinii, które mogą być umieszczane pod poszczególnymi produktami dostępnymi w Sklepie.
 2. Sklep dokłada wszelkich starań do tego, żeby z zamieszczanych opinii eliminować wszelkie treści o charakterze nielegalnym. Takie działania będą podejmowane niezwłocznie po powzięciu o tym wiedzy i zweryfikowaniu treści. Oznacza to również, że każdy Klient Sklepu jest zobowiązany do niedostarczania, niepublikowania oraz do nieprzekazywania treści o nielegalnym charakterze.
 3. Nielegalne treści to takie, które są niezgodne z obowiązującym prawem a mogą odnosić się do działań lub same w sobie być nielegalne. Takimi treściami mogą być treści, które naruszają prawa autorskie, mają charakter dyskryminacyjny, obraźliwy, wulgarny, nawołujący do nienawiści, naruszający dobra osobiste, prezentujący produkty lub informacje w sposób naruszający wymagania prawne, wymagania Regulaminu lub prawa innych podmiotów.
 4. Zamieszczanie opinii o produktach może dotyczyć produktów, które faktycznie zostały przez Klienta nabyte. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii, które:

        a. mogą wprowadzać w błąd

        b. nie dotyczą produktu

        c. naruszają dobra osobiste lub prawa autorskie

        d. zawierają treści reklamowe lub lokowanie produktu

        e. zawierają odnośniki do innych stron internetowych lub mediów społecznościowych

        f. zawierają dane osobowe lub dane wrażliwe

        g. zostały napisane za wynagrodzeniem

        h. zawierają treści wulgarne, obraźliwe

    5. Sklep może we własnym zakresie stwierdzić umieszczenie nielegalnych treści na Stronie Internetowej ale również może się o tym dowiedzieć o innych użytkowników lub Klientów. 
W razie stwierdzenia umieszczenia nielegalnych treści na stronie Sklep podejmuje decyzję o ich usunięciu.
    6. Decyzje w zakresie nielegalnych treści są podejmowane po ich zidentyfikowaniu i zakwalifikowaniu. Decyzje nie są podejmowane automatycznie.
    7. Osoba, która zidentyfikowała nielegalne treści ma prawo zgłoszenia tego. Zgłoszenie może nastąpić na kontakt mailowy umieszczony na stronie internetowej Sklepu, jako punkt 
kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści.
    8. Osoba, która dokonała zgłoszenia na podstawie punktu powyżej zostanie poinformowana o postępowaniu względem zgłoszonych nielegalnych treści.
    9. Osoba, która nie zgadza się ze stanowiskiem względem zgłoszenia nielegalnych treści jest uprawniona do złożenia skargi w ciągu 6 miesięcy od otrzymania decyzji w zakresie 
nielegalnych treści. Skargę należy złożyć za pośrednictwem skrzynki kontaktowej drogą elektroniczną na adres email dedykowany do zgłaszania nielegalnych treści nielegalnetresci@wiejskazadyma.pl
  10. W przypadku otrzymania zobowiązania sądu lub organu administracji w zakresie nielegalnych treści – co do działań lub informacji, osoba której to dotyczy zostanie poinformowana przez Sklep.
  11. W przypadku przekazania nielegalnych przez osobę korzystającą ze Strony, Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma jest uprawniony do usunięcia tych treści lub ograniczenia ich widoczności dla innych 
osób, zawieszenia konta Klienta lub rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu.

 

Część XIII. Pomoc i wsparcie techniczne

 

 1. Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma zapewnia bieżącą pomoc w zakresie korzystania ze Sklepu oraz otrzymywania informacji o nim, jego funkcjach oraz o przy dokonywaniu zakupów w Sklepie.
 2. W związku z tym Klienci w powyższych sprawach mogą kontaktować się w opisany poniżej sposób:
  1. pisemnie na adres: Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma Prądzew 85a, 97-438 Rusiec,
  2. drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: pomoc@wiejskazadyma.pl ,
  3. telefonicznie pod numer 519 530 047.,
  4. poprzez komunikator dostępny na stronie internetowej działający na warunkach Smartsupp – dostawcę tego rozwiązania,
 3. Pomoc lub informacja, o której mowa powyżej, udzielana jest:
  1. w przypadku kontaktu telefonicznego ze strony Klienta – na bieżąco, w trakcie połączenia telefonicznego nawiązanego przez Klienta;
  2. dla kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej – w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail lub korespondencji pisemnej od Klienta;
  3. w przypadku kontaktu za pomocą komunikatora – na bieżąco w trakcie rozmowy;

Jeżeli udzielenie pomocy lub informacji w terminach określonych powyżej nie jest możliwe, o terminie, w którym Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma udzieli pomocy/informacji, nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia rozmowy telefonicznej lub otrzymania wiadomości mailowej, poinformuje Klienta odpowiednio do ścieżki kontaktu wykorzystanej przez Klienta – telefonicznie lub mailowo na wskazany przez Klienta nr telefonu lub adres mailowy.

 

Część XIV. Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo złożyć do Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma reklamację w sprawach dotyczących zamówionych produktów zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z umową sprzedaży.
 2. Klient ma również prawo złożyć reklamację w związku z działaniem Sklepu.
 3. Reklamacja dotycząca zamówionych produktów powinna zostać złożona niezwłocznie po odkryciu wady, ale nie później niż przed końcem terminu ważności – przydatności do spożycia zamówionych produktów.
 4. Za prawidłowo złożoną reklamację uważa się wystąpienie Klienta, zawierające dane wymienione poniżej:
  1. dane teleadresowe: imię i nazwisko Klienta, adres miejsca zamieszkania w przypadku braku zgody na przesłanie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej lub adres email, przypadku wyrażenia zgody na doręczenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail,
  2. Przedmiot reklamacji, w tym w szczególności opis rodzaju i daty wystąpienia wady, dokumentację zdjęciową
  3. Opis przedmiotu reklamacji (problemu z powodu, którego składana jest reklamacja), data i dowód dokonania zakupu

             4. Oczekiwania w związku ze składaną reklamacją

 1. Klient może złożyć reklamację:
  1. pisemnie przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe wysłaną na adres: Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec;
  2. elektronicznie – za pomocą poczty elektronicznej na adres email biuro@wiejskazadyma.pl;
 2. W przypadku reklamacji dotyczącej działania Sklepu i świadczenia usług drogą elektroniczną reklamacja zostanie rozpatrzona wraz z udzieleniem odpowiedzi bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż 30 dni od złożenia reklamacji, wysyłając odpowiedź w formie papierowej na adres miejsca zamieszkania podany w reklamacji, bądź w formie elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji, o ile Klient w reklamacji wyraził zgodę na udzielenie odpowiedzi na reklamację w formie elektronicznej.
 3. Niezależnie od drogi opisanej w punktach powyżej, dla umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów i złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, skorzystać z pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta lub za pośrednictwem platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (Platforma ODR) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. dostępnym pod adresem: Za działanie Platformy ODR odpowiada Komisja Europejska. Platforma jest dostępna pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Część XV. Zmiana Regulaminu

 

 1. Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem komunikatu na stronie Sklepu.
 2. Nowe warunki Regulaminu obowiązują Klienta z chwilą akceptacji przez niego postanowień zmienionego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony internetowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem tych postanowień Regulaminu, które dotyczą świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 3. Zasady akceptacji zmian w Regulaminie dotyczą Klientów zarejestrowanych.

 

Część XVI. Prawa autorskie

 

Sklep Internetowy zawiera treści będące utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, pozostające pod ochroną prawną. Korzystanie z treści zawartych na stronie internetowej Sklepu, przez Klientów w zakresie wykraczającym poza przeznaczenie Sklepu wynikające z Regulaminu wymaga zgody Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma wyrażonej w formie pisemnej lub elektronicznej. Zapytanie dotyczące wyrażenia takiej zgody powinno zostać skierowane na adres mail: biuro@wiejska.zadyma.pl bądź na adres korespondencyjny: Prądzew 85A, 97-438 Rusiec.

 

Część XVII. Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu z przyczyn od niego niezależnych. W razie zaistnienia problemu w postaci braku dostępu do Sklepu dla Klientów podejmie on niezbędne działania celem przywrócenia dostępu. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Sprzedającego, ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Sklepu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych nieprawidłowości bądź zagrożeń.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisję danych.
 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów bezwzględnie obowiązujących, Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe w związku z funkcjonowaniem Sklepu, możliwością dostępu do niego dla Klienta oraz w związku z niewłaściwym działaniem, brakami, zakłóceniami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego. Sprzedający nie odpowiada również za opóźniania, problemy techniczne i logistyczne podmiotów wykonujących usługi płatnicze i kurierskie w ramach realizowanych zamówień.
 4. Przesyłanie informacji handlowych przez Sprzedającego może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, jeżeli Klient uprzednio wyrazi na to zgodę.
 5. Językiem stosowanym w relacjach z Klientami jest język polski.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli, w tym w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2024 r. i zastępuje dotychczas obowiązujący Regulamin.

 

         Czas dostawy do maksymalnie 3 dni robocze.

        Waga produkt może się różnić +/- 5%.

 

Klauzule informacyjne RODO.

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
Niniejsza klauzula informacyjna jest kierowana do Klientów korzystających z rozwiązań polegających na udostępnieniu Sklepu Internetowego Wiejska Zadyma, który umożliwia Klientom poznanie oferty sklepu, złożenie zamówienia oraz sfinalizowanie go przy wyborze sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 1. Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec, NIP 8992714740 jako właściciel Sklepu Internetowego Wiejska Zadyma jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie związanym ze składaniem, realizacją zamówień i dokonywaniu zakupów w Sklepie Internetowym Wiejska Zadyma.
 2. Kontakt z zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: osobowe@wiejskazadyma.pl lub na adres Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec, NIP: 8992714740
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Wiejska Zadyma, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., obsługi reklamacji lub dochodzenia roszczeń
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również podmioty zewnętrzne świadczące usługi dla Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma, Prądzew 85A, 97-438 Rusiec, NIP: 8992714740 (operator pocztowy, operator poczty elektronicznej, podmiot udostępniający serwery, podmiot obsługujący płatności, firmy kurierskie).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub zgłoszonych reklamacji w związku z działaniami mającymi na celu zapoznanie się z ofertą oraz dokonanie wyboru towarów i złożenie zamówienia. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (o ile nie uniemożliwi to realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania umów zawieranych z wykorzystaniem Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

Zgody marketingowe są dobrowolne i mają poniżej wskazaną treść i może je Pani/Pan zaznaczyć udzielając lub odmawiając zgody poprzez wybór odpowiedniej opcji w Sklepie Internetowym Wiejska Zadyma. Dzięki udzieleniu zgód dobrowolnych Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma będzie miał możliwość zaproponowania nowości w ofercie, udziału w promocjach lub konkursach organizowanych dla Klientów. Zgody te są dobrowolne a ich treść następująca:

 

 1. Wyrażam / Nie wyrażam zgody na otrzymywanie Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma informacji handlowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego drogą elektroniczną, w szczególności w postaci wiadomości e-mail lub SMS/MMS.
 2. Wyrażam / Nie wyrażam zgody na otrzymywanie od Jakub Struzikowski Wiejska Zadyma informacji handlowych, w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności w toku rozmowy z konsultantem, oraz automatycznych systemów wywołujących.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl